W TRAKCIE WYDARZENIA

馃樂 ZAKRYWAJ USTA I NOS. 

馃げ 馃挧ZDEZYNFEKUJ R臉CE PRZED WEJ艢CIEM DO OBIEKTU LUB NA TEREN IMPREZY.

馃 鉀旓笍 JE呕ELI JESTE艢 CHORY LUB MASZ OBJAWY CHOROBY NIE MO呕ESZ WZI膭膯 UDZIA艁U W IMPREZIE. 

鈫旓笍 URZYMUJ DYSTANS MIN. 1,5 M OD INNYCH UCZESTNIK脫W IMPREZY.

馃摚 STOSUJ SI臉 DO WSZYSTKICH POLECE艃 WYDAWANYCH PRZEZ OBS艁UG臉 WYDARZENIA. 

馃毈 馃梽 PODCZAS IMPREZY Z U呕YTKU ZOSTAN膭 WY艁膭CZONE DEPOZYTY I PALARNIE. 


NIEPE艁NOLETNI UCZESTNICY IMPREZ


Osoby niepe艂noletnie, kt贸re uko艅czy艂y 16 lat mog膮 uczestniczy膰 w koncercie samodzielnie pod warunkiem posiadania wa偶nego biletu oraz zobowi膮zani s膮 do posiadania przy wst臋pie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzaj膮cego wiek. Brak dokumentu jest r贸wnoznaczny z odmow膮 wst臋pu bez opiekuna.

Uczestnikiem koncertu mo偶e by膰 osoba ma艂oletnia poni偶ej 16 roku 偶ycia, pod opiek膮 osoby doros艂ej i na wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 osoby doros艂ej, pod kt贸rej piecz膮 pozostaje, po nabyciu bilet贸w wst臋pu zar贸wno dla osoby ma艂oletniej jak i doros艂ej. 

鉂楋笍Opiekunowie zobowi膮zani s膮 do posiadania wype艂nionego o艣wiadczenia (wz贸r - o艣wiadczenie opiekuna ma艂oletniego). Posiadanie lub wype艂nienie formularza na miejscu nie upowa偶nia osoby niepe艂noletniej poni偶ej 16 roku 偶ycia do samodzielnego wst臋pu na teren imprezy.

鉂楋笍UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarze艅 mo偶e wprowadzi膰 inne ograniczenia wiekowe, o kt贸rych poinformuje na stronie internetowej wydarzenia. 

Tych przedmiot贸w nie zabieraj na nasze wydarzenia! 


馃毇 zakaz wnoszenia sprz臋tu rejestruj膮cego audio-video, w tym dron贸w i selfiestick贸w oraz okre艣lonych w regulaminie aparat贸w foto

馃毇 zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiot贸w, w tym broni, petard, rac

馃毇 zakaz wnoszenia alkoholu i 艣rodk贸w odurzaj膮cych

馃毇 zakaz wnoszenia w艂asnych napoj贸w i jedzenia

馃毇 zakaz wnoszenia zamkni臋tych paczek, pakunk贸w itd.


REGULAMIN OBIEKTU - PRAGA CENTRUM

 1. 鈥濸raga Centrum鈥 zlokalizowana w Warszawie przy ulicy Szwedzka 2/4/10 zwana dalej Obiektem jest zarza台dzana i administrowana przez spo虂艂ke台 Follow The Step z siedziba台 w Warszawie przy ul. Smolna 38/1 00-375 w Warszawie.

 2. Obiekt przeznaczony jest do organizowania imprez kulturalno - rozrywkowych, kto虂re nie podlegaja台 zapisom ustawy o bezpieczen虂stwie imprez masowych.

 3. Regulamin odnosi sie台 do ca艂ego terenu Obiektu.

 4. Wejs虂cie na teren Obiektu jest ro虂wnoznaczne z zapoznaniem sie台 i akceptacja台 zapiso虂w Regulaminu.

 5. Wynajem obiektu naste台puje na podstawie umowy oraz po zaakceptowaniu regulacji wewne台trznych obowia台zuja台cych na terenie Praga

  Centrum.

 6. Praga Centrum jest wykonana w standardzie, kto虂ry zapewnia uczestnikom imprezy bezpieczen虂stwo pod warunkiem uz虈ytkowania

  obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 7. Prawo wste台pu na teren Obiektu zostaje udzielone wy艂a台cznie osobom posiadaja台cym waz虈ny bilet wste台pu lub inny dokument

  umoz虈liwiaja台cy wste台p na impreze台 lub osobom zg艂oszonym na liste台 gos虂ci potwierdzona台 przez organizatora imprezy.

 8. Waz虈nos虂c虂 i uz虈ytecznos虂c虂 biletu jest regulowana generalnymi zasadami i warunkami zakupu biletu okres虂lonego przez organizatora

  imprezy.

 9. Bilet upowaz虈nia do jednorazowego wejs虂cia na teren Obiektu.

 10. S艂uz虈by porza台dkowe sa台 uprawnione do odmowy wste台pu lub usunie台cia z terenu Obiektu oso虂b, kto虂re nie przestrzegaja台 zasad

  przewidzianych Regulaminem, w szczego虂lnos虂ci zasad bezpieczen虂stwa.

 11. Ze wzgle台do虂w bezpieczen虂stwa, pracownicy ochrony Praga Centrum maja台 prawo odmo虂wic虂 wste台pu na teren Obiekcie w przypadku,

  gdy ilos虂c虂 oso虂b w Obiekcie, ro虂wna be台dzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie oso虂b mieszcza台cych sie台 w Obiekcie.

 12. Osoby wchodza台ce na teren Obiektu maja台 obowia台zek, na pros虂be台 pracowniko虂w klubu, okazania dowodu toz虈samos虂ci.

 13. Pracownik ochrony ma prawo przegla台dania zawartos虂ci torebek, plecako虂w oraz odziez虈y oso虂b w przypadku podejrzenia, z虈e osoby te

  wnosza台 lub posiadaja台 niebezpieczne lub zagraz虈aja台ce z虈yciu przedmioty oraz/lub produkty alkoholowe. W przypadku odmowy

  poddania sie台 ww. kontroli, Praga Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy wste台pu na teren Obiektu.

 14. Osoby przebywaja台ce na terenie Obiektu zobowia台zane sa台 zachowywac虂 sie台 w sposo虂b niezagraz虈aja台cy bezpieczen虂stwu innych, a w szczego虂lnos虂ci przestrzegac虂 postanowien虂 Regulaminu oraz regulaminu danej imprezy, a takz虈e podporza台dkowywac虂 sie台 poleceniom

  s艂uz虈by porza台dkowej.

 15. Zabrania sie台 wnoszenia na teren obiektu jedzenia, napojo虂w, alkoholu, s虂rodko虂w odurzaja台cych, broni palnej i gazowej, noz虈y i innych

  ostrych przedmioto虂w, a takz虈e wyrobo虂w pirotechnicznych i materia艂o虂w poz虈arowo niebezpiecznych oraz innych przedmioto虂w

  moga台cych spowodowac虂 zagroz虈enie dla zdrowia lub z虈ycia gos虂ci Pragi Centrum.

 16. Na terenie Obiektu zakazuje sie台: niszczenia mienia, wchodzenia na obszary, kto虂re nie sa台 dopuszczone dla uczestniko虂w imprezy,

  blokowania dro虂g ewakuacyjnych, prowadzenia dzia艂alnos虂ci zarobkowej bez zgody organizatora imprezy, rozniecania ognia, zapalania fajerwerko虂w, odpalania petard i rac, wspinania sie台 na elementy konstrukcyjne i architektoniczne, rzucania jakimikolwiek przedmiotami, wywieszania oraz eksponowania napiso虂w i transparento虂w o obraz虂liwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub moga台cych naruszac虂 dobra osobiste i uczucia innych oso虂b tres虂ci, rozdawania druko虂w i ulotek, za艂atwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zas虂miecania terenu Obiektu, uz虈ywania infrastruktury i wyposaz虈enia znajduja台cego sie台 na terenie Obiektu w sposo虂b niezgodny z ich przeznaczeniem.

 17. Na terenie Obiektu obowia台zuje ca艂kowity zakaz palenia wyrobo虂w tytoniowych poza obszarami do tego wyznaczonymi

 18. S艂uz虈by porza台dkowe uprawnione sa台 do odmowy wste台pu ba台dz虂 usunie台cia z terenu Obiektu oso虂b, kto虂rych zachowanie stwarza zagroz虈enie dla nich samych ba台dz虂 innych. W szczego虂lnos虂ci oso虂b be台da台cych pod widocznym wp艂ywem alkoholu lub jakichkolwiek

  s虂rodko虂w odurzaja台cych i zachowuja台cych sie台 agresywnie.

 19. Uczestnicy imprezy wchodza台 na teren Obiektu na w艂asna台 odpowiedzialnos虂c虂 i ryzyko. Zarza台dzaja台cy Obiektem nie ponosi

  odpowiedzialnos虂ci za uszkodzenia przedmioto虂w i utrate台 zdrowia lub z虈ycia be台da台ce skutkiem dzia艂an虂 oso虂b trzecich

 20. Osoby przebywaja台ce na terenie Obiektu ponosza台 odpowiedzialnos虂c虂 za skutki swoich dzia艂an虂 zgodnie z obowia台zuja台cymi ustawowo

  przepisami.

 21. W przypadku stwierdzenia wyrza台dzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczen虂 zostanie za nia台 obcia台z虈ona

  materialnie.

 22. Pracownicy obiektu powinni zostac虂 niezw艂ocznie powiadomiony o wszelkich wypadkach i szkodach materialnych.

 23. Osoby przebywaja台ce na terenie klubu maja台 obowia台zek stosowania sie台 do zalecen虂 pracowniko虂w Obiektu, kto虂re maja台 na celu

  zapewnienie bezpieczen虂stwa i porza台dku.

 24. Uczestnik Imprezy moz虈e zostac虂 naraz虈ony na cia台g艂e przebywanie w obszarze nate台z虈enia dz虂wie台ko虂w moga台cych spowodowac虂

  uszkodzenie s艂uchu oraz na wp艂yw silnych bodz虂co虂w s虂wietlnych.

 25. Praga Centrum nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, kto虂re moga台 wysta台pic虂 podczas imprezy, takich jak poz虈ar,

  ewakuacja zarza台dzona przez s艂uz虈by Policji i Straz虈y Poz虈arnej, katastrofa, alarm bombowy, przerwa w dostawie pra台du lub wody i nie be台dzie zobowia台zana do zwrotu pienie台dzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia zwia台zane z nieodbyciem sie台 lub przerwaniem imprezy z wyz虈ej wymienionych powodo虂w.

 26. Za rzeczy pozostawione poza szatnia台 na terenie lokalu, Obiekt nie ponosi odpowiedzialnos虂ci.

 27. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach maja台cych miejsce w Obiekcie nalez虈y bezzw艂ocznie 

  poinformowac虂 ochrone台 lub managera obiektu.

 28. Kaz虈dy korzystaja台cy z Obiektu jest zobligowany do zapoznania sie台 z powyz虈szym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.

 29. Osoby zak艂o虂caja台ce porza台dek i nie przestrzegaja台ce regulaminu be台da台 usuwane z terenu Obiektu.

 30. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Praga Centrum pracownicy ochrony maja台 prawo uz虈yc虂 przewidzianych prawem

  s虂rodko虂w w celu niezw艂ocznego zapewnienia bezpieczen虂stwa w Obiekcie. Warszawa, 1.02.2020