RESTRYKCJE SANITARNE W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

 

W TRAKCIE WYDARZENIA

? ZAKRYWAJ USTA I NOS.

? ?ZDEZYNFEKUJ RĘCE PRZED WEJŚCIEM DO OBIEKTU LUB NA TEREN IMPREZY.

? ⛔️ JEŻELI JESTEŚ CHORY LUB MASZ OBJAWY CHOROBY NIE MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁU W IMPREZIE.

↔️ URZYMUJ DYSTANS MIN. 1,5 M OD INNYCH UCZESTNIKÓW IMPREZY.

? STOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH POLECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ OBSŁUGĘ WYDARZENIA.

? ? PODCZAS IMPREZY Z UŻYTKU ZOSTANĄ WYŁĄCZONE DEPOZYTY I PALARNIE.

 

NIEPEŁNOLETNI UCZESTNICY IMPREZ

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w koncercie samodzielnie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzającego wiek. Brak dokumentu jest równoznaczny z odmową wstępu bez opiekuna.

Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia poniżej 16 roku życiapod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

❗️Opiekunowie zobowiązani są do posiadania wypełnionego oświadczenia (wzór – oświadczenie opiekuna małoletniego). Posiadanie lub wypełnienie formularza na miejscu nie upoważnia osoby niepełnoletniej poniżej 16 roku życia do samodzielnego wstępu na teren imprezy.

❗️UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić inne ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia. 

 

Tych przedmiotów nie zabieraj na nasze wydarzenia!

? zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów i selfiesticków oraz określonych w regulaminie aparatów foto

? zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac

? zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających

? zakaz wnoszenia własnych napojów i jedzenia

? zakaz wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd.

 

REGULAMIN OBIEKTU – PRAGA CENTRUM

 1. „Praga Centrum” zlokalizowana w Warszawie przy ulicy Szwedzka 2/4/10 zwana dalej Obiektem jest zarządzana i administrowana przez spółkę Follow The Step z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolna 38/1 00-375 w Warszawie.
 2. Obiekt przeznaczony jest do organizowania imprez kulturalno – rozrywkowych, które nie podlegają zapisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 3. Regulamin odnosi się do całego terenu Obiektu.
 4. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów Regulaminu.
 5. Wynajem obiektu następuje na podstawie umowy oraz po zaakceptowaniu regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie PragaCentrum.
 6. Praga Centrum jest wykonana w standardzie, który zapewnia uczestnikom imprezy bezpieczeństwo pod warunkiem użytkowaniaobiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Prawo wstępu na teren Obiektu zostaje udzielone wyłącznie osobom posiadającym ważny bilet wstępu lub inny dokumentumożliwiający wstęp na imprezę lub osobom zgłoszonym na listę gości potwierdzoną przez organizatora imprezy.
 8. Ważność i użyteczność biletu jest regulowana generalnymi zasadami i warunkami zakupu biletu określonego przez organizatoraimprezy.
 9. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Obiektu.
 10. Służby porządkowe są uprawnione do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu Obiektu osób, które nie przestrzegają zasadprzewidzianych Regulaminem, w szczególności zasad bezpieczeństwa.
 11. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Praga Centrum mają prawo odmówić wstępu na teren Obiekcie w przypadku,gdy ilość osób w Obiekcie, równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w Obiekcie.
 12. Osoby wchodzące na teren Obiektu mają obowiązek, na prośbę pracowników klubu, okazania dowodu tożsamości.
 13. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby tewnoszą lub posiadają niebezpieczne lub zagrażające życiu przedmioty oraz/lub produkty alkoholowe. W przypadku odmowypoddania się ww. kontroli, Praga Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Obiektu.
 14. Osoby przebywające na terenie Obiektu zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu danej imprezy, a także podporządkowywać się poleceniomsłużby porządkowej.
 15. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innychostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotówmogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Pragi Centrum.
 16. Na terenie Obiektu zakazuje się: niszczenia mienia, wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla uczestników imprezy,blokowania dróg ewakuacyjnych, prowadzenia działalności zarobkowej bez zgody organizatora imprezy, rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac, wspinania się na elementy konstrukcyjne i architektoniczne, rzucania jakimikolwiek przedmiotami, wywieszania oraz eksponowania napisów i transparentów o obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub mogących naruszać dobra osobiste i uczucia innych osób treści, rozdawania druków i ulotek, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu Obiektu, używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie Obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 17. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych poza obszarami do tego wyznaczonymi
 18. Służby porządkowe uprawnione są do odmowy wstępu bądź usunięcia z terenu Obiektu osób, których zachowanie stwarza zagrożenie dla nich samych bądź innych. W szczególności osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub jakichkolwiekśrodków odurzających i zachowujących się agresywnie.
 19. Uczestnicy imprezy wchodzą na teren Obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zarządzający Obiektem nie ponosiodpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich
 20. Osoby przebywające na terenie Obiektu ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi ustawowoprzepisami.
 21. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążonamaterialnie.
 22. Pracownicy obiektu powinni zostać niezwłocznie powiadomiony o wszelkich wypadkach i szkodach materialnych.
 23. Osoby przebywające na terenie klubu mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Obiektu, które mają na celuzapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 24. Uczestnik Imprezy może zostać narażony na ciągłe przebywanie w obszarze natężenia dźwięków mogących spowodowaćuszkodzenie słuchu oraz na wpływ silnych bodźców świetlnych.
 25. Praga Centrum nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak pożar,ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy, przerwa w dostawie prądu lub wody i nie będzie zobowiązana do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 26. Za rzeczy pozostawione poza szatnią na terenie lokalu, Obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 27. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce w Obiekcie należy bezzwłocznie poinformować ochronę lub managera obiektu.
 28. Organizator utrwala również przebieg wydarzeń dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy wydarzeń i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Klubu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 29. Każdy korzystający z Obiektu jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 30. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu Obiektu.
 31. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Praga Centrum pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Obiekcie. Warszawa, 1.02.2020
Wsparcie ze środków Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR S.A.
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
This site is registered on wpml.org as a development site.